Privacy verklaring

Per 16 juli 2018

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Digital Deer aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Digital Deer is statutair gevestigd te Utrecht aan de Gruttersdijk 12 -111 (3514 BG) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 67613039. Digital Deer is per e-mail te bereken via info@digitaldeer.nl en telefonisch via +31 30 207 22 06.

Digital Deer hecht veel waarde aan een goede omgang met de persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt dan ook uitgebreid uitgelegd hoe Digital Deer omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Digital Deer aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten.

De verwerking van persoonsgegevens door Digital Deer valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Digital Deer behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16 juli 2018.

Soorten en doelen van de verwerking van uw persoonsgegevens

In eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt nadat u het contactformulier hebt ingevuld op de website. Op dit contactformulier zal worden aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit betreft uw voor –en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel een tekstbericht. Deze gegevens zijn in eerste instantie nodig om contact met u op te nemen en daarnaast hebben ze een ondersteunende rol om de levering tot stand te brengen. Het e-mailadres kan naast het contact opnemen ook worden gebruikt om u met uw toestemming in de toekomst op de hoogte te stellen van de diensten die interessant voor u kunnen zijn.

Hiernaast worden ook IP-adressen verzameld. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de website te optimaliseren.

Indien een bestelling is geplaatst zullen er nadere gegevens verzameld die worden opgeslagen in een subdomein. Dit betreffen de volgende persoonsgegevens: Voor –en achternaam van de contactpersoon en de zakelijke e-mailadres van de contactpersoon.

De rechtsgrond voor het verzamelen van de persoonsgegevens is de noodzakelijkheid hiervan voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze persoonsgegevens is Digital Deer niet in staat haar diensten uit te voeren. Daarnaast geeft u voorafgaand aan de overeenkomst expliciet toestemming aan Digital Deer om deze gegevens te verwerken.

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan Digital Deer te verstrekken, is Digital Deer niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Digital Deer niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij u.

Termijn van de verwerking van uw persoonsgegevens

In het kader van de Belastingdienst worden de persoonsgegevens voor de wettelijke termijn van zeven (7) jaren bewaard. Hierna zullen de gegevens worden vernietigd. Bovendien houden we deze termijn aan in het belang van de klant, zodat Digital Deer niet constant de gegevens opnieuw hoeft aan te vragen in geval van nieuwe bestellingen. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor onze doeleinden. Indien sprake is van een wettelijke bewaartermijn worden de gegevens conform de termijnstelling van deze bepalingen bewaard.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Onze website bevat links naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Digital Deer. Wij hebben dan ook geen toezicht op het privacy beleid dat die website aanhoudt. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Digital Deer is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Digital Deer raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden enkel verwerkt door Digital Deer zelf. Deze bedrijven worden ook wel ‘verwerkers’ genoemd. Wel kunnen de persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien Digital Deer door een wettelijke verplichting is gehouden de persoonsgegevens door te sturen aan de bevoegde instanties.

Cookies

Digital Deer maakt gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein stukje data dat door een website op uw computer, telefoon of tablet wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Digital Deer bezoekt, verzamelt Digital Deer met uw toestemming informatie die bijvoorbeeld helpt bij het functioneren van de website of het verbeteren van de zoekresultaten. Digital Deer maakt gebruik van functionele cookies. Dit zijn de noodzakelijke cookies die het gebruik en de ervaring van de website verbeteren.

Beveiliging

Digital Deer heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat (https), waardoor de gegevens gecodeerd verstuurd worden. Daarnaast werkt Digital Deer met een beveiligd webhosting domein. Er is enkel toegang tot het administratieprogramma voor geautoriseerde personen middels persoonsgebonden inloggegevens.

Uw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren. Indien u een account aanmaakt op de website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen. Indien u gebruik wilt maken van dit recht vragen we u een mail te sturen naar info@digitaldeer.nl.

Indien u een klacht wil indienen over Digital Deer met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een e-mail te sturen naar info@digitaldeer.nl. Ook kunt u uw klacht indienen bij de bevoegde autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).