Algemene voorwaarden

Per 16 juli 2018

Artikel 1

Definities

 1. Digital Deer is een vennootschap onder firma die zich ten doel stelt het aanbieden van grafische vormgeving in de online en offline creatieve sector, een en ander in meest ruime zin.

 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder Digital Deer tevens begrepen alle voor deze onderneming ingeschakelde derden (ZZP’ers).

 3. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Digital Deer en Digital Deer de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in artikel 1.5. 

 4. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Opdrachtgever en Digital Deer.

 5. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Digital Deer en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door Digital Deer ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht. Hieronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: webhosting, webdesign webdevelopment, vormgeving, marketingcommunicatie, advertising, concept design en hosting. 

 6. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: digitaldeer.nl

Artikel 2 

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Digital Deer en Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten die Digital Deer aanbiedt. 

 2. Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Digital Deer overeengekomen.  

 3. Toepasselijkheid van de inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden enkel in overleg en met accordering van Digital Deer toegepast. 

 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 5. Indien Digital Deer dit nuttig of noodzakelijk acht, is Digital Deer steeds bevoegd zich bij het verrichten van de Diensten te laten bijstaan door derden, dan wel de Diensten of een deel ervan te laten uitvoeren door derden.

 6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Digital Deer zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3

Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Digital Deer komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever akkoord gaat met de offerte die per mail is verstuurd. Indien geen sprake is van een offerte komt de overeenkomst tot stand op het moment dat Digital Deer de opdrachtaanvraag per mail bevestigt. 

 2. In het geval dat de overeenkomst strekt tot het periodiek verrichten van Diensten gedurende een bepaalde termijn, dient de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de minimumtermijn die per dienst wordt overeengekomen. De Overeenkomst wordt automatisch verlengd met de per dienst aangegeven termijn, indien de Opdrachtgever niet ten minste één (1) maand voor het aflopen van de minimumtermijn opzegt dan wel zijn/haar wens tot opzegging kenbaar heeft gemaakt aan Digital Deer.

 3. De offertes van Digital Deer zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 4 

Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Digital Deer zal zich inspannen de Diensten en de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

 2. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Digital Deer hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Digital Deer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 3. De Overeenkomst eindigt van rechtswege indien de Diensten volledig zijn afgerond.

 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Digital Deer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Digital Deer worden verstrekt.

Artikel 5 

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Digital Deer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Digital Deer goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.

 2. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Digital Deer vrij om de Overeenkomst per direct op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Digital Deer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Digital Deer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Digital Deer nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

 4. Indien Digital Deer tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op welke wijze dan ook ontstaan. 

 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Digital Deer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, zowel direct als indirect ontstaan. 

 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Digital Deer gerechtigd de Overeenkomst per direct te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De Opdrachtgever daarentegen is, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.

 7. Digital Deer kan de Overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Digital Deer gesloten Overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

Artikel 6

Levering

 1. De vorm en levering zijn afhankelijk van de Diensten die Digital Deer aanbiedt en uitvoert. 

 2. De termijn voor levering zal met de Opdrachtgever overeengekomen worden voor elk afzonderlijke Dienst. 

Artikel 7 

Betaling

 1. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.

 2. De kosten worden berekend aan de hand van vaste prijzen. Het totale bedrag is afhankelijk van de Dienst en de Opdrachtgever. Bijkomende kosten zoals genoemd in artikel 7.1 worden bij dit totale bedrag gevoegd.

 3. De betaling geschiedt door middel van overboeking naar het gegeven rekeningnummer.

 4. Betaling van het factuurbedrag dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden op de door Digital Deer aangegeven wijze. Bezwaren tegen de inhoud of hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. Na het verstrijken van deze veertien dagen stuurt Digital Deer een betalingsherinnering. Indien er alsnog niet voldaan is aan de betaling na dertig dagen zal een incassobureau worden ingeschakeld.

Artikel 8

Aansprakelijkheid

 1. Digital Deer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Digital Deer is uitgegaan van de door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

 2. Digital Deer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

 3. Digital Deer is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 9. 

 4. Digital Deer garandeert niet dat de hosting en/of andere Diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Digital Deer is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van de hosting en/of andere Diensten.  

 5. Indien Digital Deer aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Digital Deer is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Digital Deers verplichtingen met betrekking tot haar Diensten. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel dat Digital Deer niet verzekerd is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het tussen Ondernemer en Digital Deer overeengekomen bedrag. 

 6. Opdrachtgever vrijwaart Digital Deer voor eventuele aanspraken van derden, waaronder tevens begrepen dient de worden de medewerkers van de Opdrachtgever, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

 7. De Opdrachtgever is gehouden om Digital Deer zowel in als buiten rechte bij te staan indien Digital Deer wordt aangesproken op grond van artikel 9.7 en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Digital Deer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Digital Deer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 8. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Digital Deer. 

 9. De aansprakelijkheid van Digital Deer uit hoofde van de Overeenkomst met Opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs. Dit bedrag zal nooit meer bedragen dan maximaal 100% van de door Digital Deer in rekening gebrachte factuur.

 10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 9

Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Digital Deer waardoor tijdige, volledige of juiste uitvoering van haar Diensten en/of de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 

 2. Digital Deer kan gedurende een periode van overmacht de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is iedere partij gerechtigd om de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst, zulks geheel ter eigen beoordeling, te annuleren, te ontbinden of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan. Onder overmacht wordt verstaan, maar is niet beperkt tot: ziekte van werknemers en/of derden of Digital Deer zelf, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Digital Deer of haar leveranciers en/of ingeschakelde derden alsmede enige andere wanprestatie van leveranciers en/of ingeschakelde derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 

 3. Indien de Opdrachtgever ervoor kiest om de Overeenkomst tussentijds te beëindigen wegens overmacht, heeft hij echter wel de verplichting het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en Digital Deer hiervoor te betalen.

Artikel 10

Onderzoek en klachten

 1. De Opdrachtgever is gehouden om schriftelijk een klacht over de Diensten in te dienen binnen veertien (14) dagen na ontdekking. 

 2. Digital Deer neemt elke klacht in serieus en zal trachten een oplossing te zoeken. 

 3. De Opdrachtgever dient de melding van de klacht dusdanig gedetailleerd te omschreven, zodat Digital Deer in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Digital Deer vervolgens in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 

 4. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit de betalingsverplichting niet op. 

 5. Indien vaststaat dat het geleverde gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal Digital Deer binnen redelijke termijn de werkzaamheden herstellen of opnieuw uitvoeren. 

Artikel 11

Identiteit

 1. Digital Deer is bij KvK geregistreerd met het nummer 67613039 en draagt het btw-identificatienummer 857093563B01. Digital Deer is gevestigd te Utrecht aan de Gruttersdijk 12 – 111 (3514 BG). 

 2. Digital Deer is per email te bereiken via info@digitaldeer.nl, middels website digitaldeer.nl en telefoonnummer: 
  +31 30 207 22 06. 

Artikel 12

Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Digital Deer en de Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. 

 2. Alle geschillen die tussen Digital Deer en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement van de rechtbank Midden-Nederland.